นโยบายความเป็นส่วนตัว
Last Updated May 25, 2020

นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวจะครอบคลุมถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุยืนยันตัวท่านได้โดยตรงหรือโดยอ้อม (“ข้อมูลส่วนตัว” หรือ “ข้อมูลเบื้องต้นส่วนตัว”) โปรดสละเวลาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราและสิทธิ์ต่างๆ ของท่าน ก่อนการใช้งานแอพพลิเคชั่นหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆ ในแอพพลิเคชั่น  เพื่อใช้บริการต่างๆ ของแอพพลิเคชั่น ก่อนอื่นท่านต้องตกลงยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวทอท. อาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เมื่อเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใดๆ จะมีผลใช้ได้เมื่อลงประกาศเกี่ยวกับเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงแล้ว ดังนั้น ท่านควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอเมื่อท่านเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคำแนะนำล่าสุดของ ทอท. สำหรับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านจะให้แก่ ทอท. 

หมายเหตุ: นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับการบริการภายในของแอพพลิเคชั่นเท่านั้น หากท่านเชื่อมต่อหรือเชื่อมต่อไปยังแอพพลิเคชั่นอื่นๆ โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอพพลิเคชั่นที่ท่านเข้าใช้งาน 

1. ข้อมูลอะไรที่เราเก็บรวบรวม 
แอพพลิเคชั่นที่เป็นทางการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านซึ่งท่านให้เราในระหว่างการใช้งานแอพพลิเคชั่น ข้อมูลส่วนตัวอาจรวมถึง: 
    1.1.    ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด ประเทศที่พำนักอาศัย รูปที่แสดงบัญชีใช้งานของท่าน 
    1.2.    ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ 
    1.3.    ข้อมูลบัตรเครดิต บัตรเดบิต รวมถึงชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร วันหมดอายุของบัตร
    1.4.    ข้อมูลการเดินทาง เช่น ข้อมูลเที่ยวบิน/โรงแรม/การเดินทาง
    1.5.    ข้อมูลระบุตำแหน่งภายในท่าอากาศยานต่างๆ
    1.6.    บัญชีของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง เช่น บัญชีการใช้งานเฟซบุค บัญชีการใช้งานกูเกิล บัญชีการใช้งานไลน์
    1.7.    ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็น เช่น ข้อคิดเห็น การร้องเรียน การสำรวจ
    1.8.    ข้อมูลบันทึกและข้อมูลของอุปกรณ์ เช่น ที่อยู่ไอพี ไฟล์ข้อความคุกกี้
    1.9.    ข้อมูลการติดตาม เช่น ไฟล์ข้อความคุกกี้ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

2. เราใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไรและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับการใช้งานข้อมูลดังกล่าว
แอพพลิเคชั่นที่เป็นทางการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) อาจประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านตามวัตถุประสงค์และจำกัดอยู่ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
    2.1.    ตามที่จำเป็นเพื่อให้บริการของเราและตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา
        2.1.1.    เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อเสนอสินค้าและให้บริการต่างๆ ที่ท่านร้องขอ และตอบข้อคิดเห็น ข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ท่านส่งถึงเรา 
        2.1.2.    เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประมวลผลการลงทะเบียนของท่านกับ ลอยัลตี้ โปรแกรม ของเรา และบริหารจัดการบัญชีใช้งานของท่าน 
        2.1.3.    เราจะเฝ้าติดตามการใช้เว็บไซต์และบริการออนไลน์ต่างๆ ของเรา และใช้ข้อมูลของท่านเพื่อช่วยให้เราติดตาม ปรับปรุงและปกป้องผลิตภัณฑ์ เนื้อหา บริการและเว็บไซต์ของเรา ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์

        2.1.3.    เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้เหมาะสมสำหรับท่าน
        2.1.4.    หากท่านให้ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต เราต้องใช้บุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรหัสเฉพาะของสถาบันการเงิน หมายเลขบัญชีและหมายเลขบัตรที่ท่านยื่นเพื่อป้องกันการหลอกลวง
        2.1.5.    เราจะติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้าเพื่อป้องกัน ตรวจสอบและหรือรายงานการหลอกลวง การบิดเบือนข้อเท็จจริง เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยหรืออาชญากรรมตามกฎหมายที่บังคับใช้ 
        2.1.6.    เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้เพื่อตรวจสอบการร้องเรียนใดๆ ที่ได้รับจากท่านหรือจากบุคคลอื่นเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา 
        2.1.7.    เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ทางกฎหมาย การปฏิบัติกฎหมาย วัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมดูแลและการตรวจสอบตามที่จำเป็น (รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับขั้นตอนทางกฎหมายและการฟ้องร้องดำเนินคดี)
        2.1.8.    เราจะใช้ข้อมูลของบุคคลบางรายเพื่อเชิญให้เพวกเขาเข้าร่วมในการวิจัยตลาด
        2.1.9.    เราจะใช้ข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงสถิติและเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
        2.1.10.    ในบางกรณี เราจะติดต่อท่านเพื่อสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือความพึงพอใจของลูกค้า
    2.2.    หากท่านให้ความยินยอมแก่เรา
        2.2.1    เราจะส่งหนังสือแจ้งข่าวสารที่มีข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทของเรา ผลิตภัณฑ์ บริการและข้อเสนอพิเศษของเราให้แก่ท่าน
        2.2.2    เราจะส่งข้อมูลทางการตลาดให้แก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง หรือผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่ให้บริการโดยเรา บริษัทในเครือของเราและหุ้นส่วนที่ได้รับการคัดสรร
        2.2.3    เราจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันตามนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา และจะให้ข้อมูลแก่ท่านเมื่อใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเหล่านั้น 
        2.2.4    เราจะสร้างโพรไฟล์ของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดเพื่อส่งโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่าน
        2.2.5    บางโอกาส เราจะขอความยินยอมจากท่าน เราจะใช้ข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบ ณ เวลานั้น
    2.3.    สำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยกฎหมาย: 
        2.3.1.    เมื่อร้องขอ/มีคำสั่งจากหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
        2.3.2.    เพื่อดำเนินคดีกับหรือเพื่อป้องกันการหลอกลวง การโกงหรือการซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้

3. เทคโนโลยีเพื่อจดจำข้อมูล (คุกกี้)
แอพพลิเคชั่นของเราอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อจดจำข้อมูล ขึ้นอยู่กับประเภทของการบริการที่เราให้ อาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างเช่น อาจเก็บข้อมูลของประเภท    เบราเซอร์หรือระบบปฏิบัติการและใช้เพื่อนับจำนวนผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นหรือเพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนั้น คุกกี้หรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันยังจะช่วยเรา “ปรับเปลี่ยน” แอพพลิเคชั่นให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของผู้ใช้งานแต่ละรายโดยการจดจำข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละรายเมื่อใช้แอพพลิเคชั่น คุกกี้หรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจะไม่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน ยกเว้นท่านอนุญาตให้เรากระทำการดังกล่าวโดยการให้ความยินยอมและเลือกที่จะกรอกข้อมูลส่วนตัว

4. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
แอพพลิเคชั่นที่เป็นทางการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่นิติบุคคลต่างๆ และผู้ให้บริการอื่นๆ ที่มีส่วนในการให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ท่าน ซึ่งอาจรวมถึง:
    4.1.    หุ้นส่วนทางธุรกิจและบริษัทในเครือของ ทอท.
    4.2.    ผู้ให้บริการด้านการขนส่งที่เป็นบุคคลที่สาม
    4.3.    ผู้บริการที่พักและการท่องเที่ยวที่เป็นบุคคลที่สาม
    4.4.    ผู้ค้าที่เป็นบุคคลที่สาม
    4.5.    ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทอท. 
    4.6.    หน่วยงานราชการตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้
    4.7.    หน่วยงานควบคุมดูแล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

ในกรณีของการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับฝ่ายอื่นๆ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น แอพพลิเคชั่นที่เป็นทางการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีภาระข้อผูกพันต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลของท่าน

5. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่าน
ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและดูแลอย่างเหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณของเรา พนักงาน เจ้าหน้าที่และตัวแทนของเราที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และนิติบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 4 เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน เมื่อใดก็ตามที่จำเป็นและภายใต้การควบคุมดูแล

6. การยกเลิกการให้ความยินยอม
ท่าน ในฐานะลูกค้าของเรา มีสิทธิ์แบบไม่มีเงื่อนไขที่จะยกเลิกการให้ความยินยอมสำหรับกิจกรรมใดๆ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านเพื่อประมวลผลข้อมูล ท่านอาจปิดการใช้งานบัญชีใช้งานของท่าน ตัดสินใจไม่ใช้บริการทั้งหมดของเรา ณ เวลาใดๆ

อย่างไรก็ตาม เราอาจมีมูลเหตุที่อ้างได้ตามกฎหมายหรือมีภาระข้อผูกพันทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น ที่ระบุไว้ในข้อ 2

7. สิทธิ์ของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
ท่านมีสิทธิ์ที่จะสอบถามเราสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของเราหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อแก้ไข ลบหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่าน และเพื่อรับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านให้ไว้แก่เราสำหรับทำสัญญาหรือโดยความยินยอมของท่านในรูปแบบที่กำหนด เครื่องสามารถอ่านได้ 

นอกจากนั้น ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านในบางกรณี (โดยเฉพาะ ในกรณีที่เราไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ หรือหากเราจะใช้ข้อมูลสำหรับการตลาดโดยตรง)

สิทธิ์เหล่านี้อาจจำกัด ตัวอย่างเช่น หากการปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านจะต้องเปิดข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือหากท่านขอให้เราลบข้อมูลซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อเรามีส่วนได้ส่วนเสียที่ชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญในการคงข้อมูลดังกล่าวไว้


เราจะให้สำเนาข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่ท่านเมื่อท่านร้องขอให้ดำเนินการดังกล่าว (หรือในกรณีที่เป็นบุตร เมื่อบิดามารดาหรือตัวแทนของท่านร้องขอ) 

เราจะแจ้งท่านโดยไม่ชักช้าภายใน 30 วันหลังจากได้รับการร้องขอ ระยะเวลานี้อาจขยายออกไปอีกหนึ่งเดือน หากมีเจ้าของข้อมูลส่วนตัวจำนวนมากขอใช้สิทธิ์และจำเป็นต้องดำเนินการตามการขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวในขอบเขตที่เหมาะสม หากเราปฏิเสธที่จะดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลของการปฏิเสธดังกล่าว 

เมื่อท่านอยู่ภายใต้ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (จีดีพีอาร์) เพื่อใช้สิทธิ์ใดๆ ดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ หากท่านมีข้อกังวลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ท่านมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของสภาพยุโรป ที่ท่านอาศัยหรือทำงานอยู่หรือเมื่อท่านเชื่อว่าอาจมีการละเมิดเกิดขึ้น

8. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน
แอพพลิเคชั่นที่เป็นทางการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) อาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องและตามกฎหมายที่บังคับใช้ หลังจากนั้น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการจัดเก็บข้อมูลที่บังคับใช้ ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจอยู่ในไฟล์สำรองซึ่งเราจัดเก็บไว้สำหรับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลและจะลบข้อมูลดังกล่าวเป็นประจำเมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บสำรองข้อมูล

เราจะประมวลผลข้อมูลการลงทะเบียน ตราบเท่าที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ยังมีการใช้งานอยู่

เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดหรือโดยได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลจนกว่าท่านจะขอให้เราหยุดและหลังจากการขอให้หยุดประมวลผลข้อมูล เราจะยังคงประมวลผลข้อมูลต่อไปอีกในระยะเวลาสั้นๆ (เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำร้องขอของท่านได้) เราจะจัดเก็บบันทึกข้อมูลที่ท่านขอไม่ให้เราส่งข้อมูลด้านการตลาดโดยตรงให้แก่ท่านหรือเพื่อประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านในอนาคตได้

9. การติดต่อเรา
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย

หรือโทรศูนย์ติดต่อ ทอท. ที่ 1722 หรือ (+66) 2132 1888