• Shuttle Bus DMK
  Terminal 2 , 1st floor , Gate 15
  Open 24 Hours
  พื้นที่ให้บริการ อาคาร 2 ชั้น 1 ประตู 15ประเภทรถ Shuttle Bus(รถเวียนทดม.)ปลายทาง ทดม. - คลังสินค้าที่ 3อัตราค่าบริการ ฟรีให้บริการตั้งแต่เวลา 24 ชั่วโมงมีจำนวนรถ 4 คัน จำนวน 30 ที่นั่ง รอบละ 15 นาที 
 • Shuttle Bus DMK
  Terminal 1 , 1st floor , Gate 4
  Open 24 Hours
  พื้นที่ให้บริการ อาคาร 1 ชั้น 1 ประตู 4 ประเภทรถ Shuttle Bus(รถเวียนทดม.)ปลายทาง ทดม. - คลังสินค้าที่ 3อัตราค่าบริการ ฟรีให้บริการตั้งแต่เวลา 24 ชั่วโมงมีจำนวนรถ 4 คัน จำนวน 30 ที่นั่ง รอบละ 15 นาที 
 • Shuttle Bus DMK-BKK
  Terminal 1 , 1st floor , Gate 6
  Everyday 03:30-20:00
  ประเภทรถ: รถเวียน ทดม. - ทสภ. พื้นที่ให้บริการ: อาคารผู้โดยสารขาเข้า อาคาร 1 ชั้น 1 ประตู 6ปลายทาง: สนามบินสุวรรณภูมิ ให้บริการตั้งแต่เวลา: 05.00 น. – 24.00 น..(ออกทุก 30 นาที)อัตราค่าบริการ: เฉพาะผู้โดยสารที่ต่อเครื่อง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแสดง Boarding Pass (บัตรขึ้นเครื่อง) ให้เจ้าหน้าที่มีรถบริการจำนวน 12 คัน(สำรอง 2 คัน) จำนวน 31 ที่นั่ง