รับทันที ประกันอุบัติเหตุ เมืองไทยอุ่นใจทั่วโลก

ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100,000 บาท คุ้มครองนาน 3 เดือน
ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 16 ตุลาคม – 31 มกราคม 2563 จำนวนจำกัด 50 สิทธิ์/เดือน 
 

วิธีการแลกรับสิทธิ์
- ผู้ต้องการใช้สิทธิ์ต้องกรอกรายละเอียดชื่อ-นามสกุล, อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนในหน้าบัญชีผู้ใช้ของ AOT Airports application
- หลังจากกดใช้สิทธิ์แล้ว จะได้รับข้อความหรือลิงค์ผ่านทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ประมาณ 3 วันหลังจากวันที่กดแลกคะแนนรับสิทธิ์ เพื่อกรอกรายละเอียดในการรับสิทธิ์ประกัน และกรุณาระบุรหัส “AOT2019” ในช่อง Reference No.

เงื่อนไขและข้อกำหนดการรับประกัน
- ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 16-60 ปี
- รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- คุ้มครองตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเป็นระยะเวลา 3 เดือน
- จำกัดสิทธิ์ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้คนละ 1 กรมธรรม์ตลอดโครงการ
- ผู้เอาประกันต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรงหรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการสนับสนุน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง