• Limousine (Taxi Service)
  Terminal1, 1st floor, Gate 3
  ที่ตั้ง: ชั้น 1 ประตู 3
 • รถแท็กซี่
  Terminal 1 , 1st floor , Gate 8
  Open 24 Hours
  พื้นที่สำหรับผู้โดยสารรอขึ้นรถแท็กซี่: บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1(ขาเข้า) ประตู 8 พื้นที่ประมาณ 200 ตารางเมตรมีพนักงานให้บริการกดบัตรคิวแท็กซี่ พนักงานขับรถแท็กซี่นำตั๋วมาส่งที่เคาน์เตอร์อาคาร 1 ประตู 8 เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาใช้บริการรถแท็กซี่ ที่อยู่ในการควบคุมของ ทอท.  หากเก็บค่าโดยสารเกินอัตรา / ไม่เปิดมิเตอร์  กรุณาแจ้ง 1584 หรือ 02-535-1616 ตลอด 24 ชม. 
  อ่านต่อ
 • รถแท็กซี่
  Terminal 2 , 1st floor
  Everyday 07:00-00:00
  พื้นที่สำหรับผู้โดยสารรอขึ้นรถแท็กซี่: บริเวณชั้น 1 อาคารจอดรถยนต์ อาคาร 2ให้บริการเวลา: 07.00 - 24.00 น.ทางเข้าบริการรถแท็กซี่ อาคาร 7 ชั้นเพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาใช้บริการรถแท็กซี่ ที่อยู่ในการควบคุมของ ทอท.หากเก็บค่าโดยสารเกินอัตรา / ไม่เปิดมิเตอร์ กรุณาแจ้ง 1584 หรือ 02-535-1616 ตลอด 24 ชม.ให้บริการเวลา 07.00 - 24.00 น.
  อ่านต่อ
 • รถแท็กซี่ EV Taxi
  Terminal 1 , Gate 7
  Open 24 Hours
  พื้นที่ให้บริการ: อาคารผู้โดยสารขาเข้า อาคาร 1 ประตู 7ให้บริการ: 24 ชั่วโมงอัตราค่าบริการ:   2 กิโลเมตร แรก                ราคา  150  บาท    กิโลเมตรต่อไป        กิโลเมตรละ  16    บาท    PRE-BOOKING             ราคา  100   บาท