รถบัสปรับอากาศ LimoBus (อาคารผู้โดยสาร 1)

จุดขึ้นรถ :
ชั้น 1 ประตู 7

ค่าโดยสาร : 150 บาท (ตลอดสาย)

ให้บริการวิ่งใน 1 เส้นทาง คือ :  ท่าอากาศยานดอนเมือง – ถนนข้าวสาร

รถบัสปรับอากาศ Limo Bus : รถเที่ยวแรกจะออกจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 07.00 น. และเที่ยวสุดท้ายออกเวลา 24.00 น. จะออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง ทุกๆ 30 นาที และจะออกจากถนนข้าวสารทุกๆ 1 ชม.

สอบถามรายละเอียด : 09-9191-8800

เส้นทางการเดินรถ :
1. ดอนเมือง - ข้าวสาร
2. ดอนเมือง - ถนนสีลม (สยาม - ราชประสงค์)