พื้นที่สำหรับผู้โดยสารรอขึ้นรถแท็กซี่: บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1(ขาเข้า) ประตู 8 

พื้นที่ประมาณ 200 ตารางเมตร

มีพนักงานให้บริการกดบัตรคิวแท็กซี่ 

พนักงานขับรถแท็กซี่นำตั๋วมาส่งที่เคาน์เตอร์อาคาร 1 ประตู 8 

เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาใช้บริการรถแท็กซี่ ที่อยู่ในการควบคุมของ ทอท.  
หากเก็บค่าโดยสารเกินอัตรา / ไม่เปิดมิเตอร์  กรุณาแจ้ง 1584 หรือ 02-535-1616 ตลอด 24 ชม.