• ห้องน้ำ
    Terminal 2, 3rd floor, Gate 15
    บริการ :ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันจุดให้บริการ :ชั้น 3 ห้องโถงผู้โดยสารขาออกบริเวณ ประตู15
  • ห้องน้ำ
    Terminal 2, 3rd floor, Gate 9
    บริการ :ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันจุดให้บริการ :ขั้น 3 ห้องโถงผู้โดยสารขาออกบริเวณ ด้านหลังประตู9