• ห้องน้ำ
  Terminal 2, 1st floor, North
  บริการ :ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันจุดให้บริการ :ชั้น 1 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าบริเวณจุดนัดพบผู้โดยสารทางเหนือ (North)
 • ห้องน้ำ
  Terminal 2, 1st floor, South
  บริการ :ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันจุดให้บริการ :ชั้น 1 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าบริเวณจุดนัดพบผู้โดยสารทางใต้ (South)
 • ห้องน้ำคนพิการ
  -
 • ห้องน้ำชาย
  -
 • ห้องน้ำหญิง
  -