• สำหรับผู้โดยสารที่จะมารับทรัพย์สินหลงลืม
    -
    Mon-Fri 08:00-16:00
    (66) 0-2535-1100
    สำหรับผู้โดยสารที่จะมารับทรัพย์สินหลงลืม1. ผู้โดยสาร สามารถติดต่อสอบถามทรัพย์สินหลงลืมได้ที่เบอร์ 0-2535-11002. กรณีต้องการรับทรัพย์สินฯคืน กรุณาแจ้งล่วงหน้าหนึ่งวัน และสามารถมารับคืน ได้ในวันและเวลาราชการเท่านั้น(จ.-ศ. เวลา 08.00 – 16.00 น. ) เอกสารที่ต้องนำมาแสดง เพื่อรับทรัพย์สินดังนี้- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง(ของเจ้าของทรัพย์สิน)- กรณีมารับแทน ต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องของเจ้าของทรัพย์สินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ที่มารับแทน3. ผู้มารับคืนทรัพย์สินฯต้องลงลายมือชื่อ วันเดือนปี และเวลาที่มาติดต่อรับทรัพย์สินทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับทรัพย์สิน