• จุดบริการคืนภาษีนักท่องเที่ยว
  International Terminal 1, 3rd floor, Gate 7
  (66) 0 2535 1038
  สถานที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวประจำท่าอากาศนานาชาติทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ อู่ตะเภา กระบี่ และสมุย ทั้งนี้ ท่าอากาศยานดอนเมืองมีจุดตรวจศุลกากรเพื่อภาษีมูลค่าเพิ่มและพิธีการศุลกากรขาออกชั้น 3 ประตู 1 จุดประชาสัมพันธ์สำหรับแนะนำและสอบถามเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งอยู่บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 2 สำหรับสำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ท่าอากาศยานตั้งอยู่ภายในห้องโถงขาออกระหว่างประเทศหลังผ่านพิธีการตรวจค้นในเขตห้ามแล้ว
  อ่านต่อ
 • จุดบริการคืนภาษีนักท่องเที่ยว
  International Terminal 1, 3rd floor, International Departure Room
  (66) 0 2595 6575
  สถานที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวประจำท่าอากาศนานาชาติทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ อู่ตะเภา กระบี่ และสมุย ทั้งนี้ ท่าอากาศยานดอนเมืองมีจุดตรวจศุลกากรเพื่อภาษีมูลค่าเพิ่มและพิธีการศุลกากรขาออกชั้น 3 ประตู 1 จุดประชาสัมพันธ์สำหรับแนะนำและสอบถามเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งอยู่บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 2 สำหรับสำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ท่าอากาศยานตั้งอยู่ภายในห้องโถงขาออกระหว่างประเทศหลังผ่านพิธีการตรวจค้นในเขตห้ามแล้ว
  อ่านต่อ