• บริการห่อกระเป๋าสัมภาระ
    Terminal 2, 3rd floor
    บริการห่อกระเป๋าสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไกลหลายชั่วโมง หรือต้องการเพิ่มความปลอดภัยระหว่างเดินทาง สามารถใช้บริการห่อกระเป๋าได้ในราคา 150 บาท บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 อาคาร 2 (ประตู 15 และ ประตู 9) สนามบินดอนเมือง ใกล้กับ Row Check-in ของ Thai Airasia
  • บริการห่อและชั่งน้ำหนักกระเป๋า
    Main Terminal, Terminal 1, 3rd floor
    บริการห่อและชั่งน้ำหนักกระเป๋า       สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไกลหลายชั่วโมง หรือต้องการเพิ่มความปลอดภัยระหว่างเดินทาง สามารถใช้บริการห่อกระเป๋าได้ในราคา 150 บาท บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 อาคาร 2 (ประตู 15 และ ประตู 9) สนามบินดอนเมือง ใกล้กับ Row Check-in ของ Thai Airasia         นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการชั่งน้ำหนักกระเป๋าต่อใบได้ที่บริเวณชั้น 3 อาคาร 1 (ประตู 7 และ ประตู 8) ในราคา 10 บาท/ครั้ง