• บริการชั่งน้ำหนักกระเป๋า
    Main Terminal, Terminal 1, 3rd floor
    บริการชั่งน้ำหนักกระเป๋าสามารถใช้บริการชั่งน้ำหนักกระเป๋าต่อใบได้ที่บริเวณชั้น 3 อาคาร 1 (ประตู 7 และ ประตู 8) ในราคา 10 บาท/ครั้ง