• ห้องละหมาด
    Terminal 2, 3rd floor
    สำหรับชาวมุสลิมที่เดินทางไปกลับบริเวณสนามบินดอนเมือง สามารถใช้บริการห้องละหมาดได้ที่อาคารผู้โดยสารอาคาร 2 ชั้น 3 บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และ อาคาร 2  
    อ่านต่อ