• ห้องรับรองพระภิกษุและสามเณร
    Terminal 2, 3rd floor
    บริการ :    ห้องรับรองภิกษุและสามเณร เป็นสถานที่พักรอเดินทางของพระสงฆ์เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจที่จำเป็น เช่น ฉันภัตตาหารเช้า - เพล หรือน้ำปานะในเวลาที่เหมาะสม ตามพระธรรมวินัย หรือสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น และเจริญสมาธิภาวนาเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมแก่สมณสารูป เท่าที่จำเป็น
    อ่านต่อ