• จุดบริการน้ำดื่ม
  Terminal 1, 1st Floor
 • ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม
  -
 • บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
  Terminal 1
  บริการจองทัวร์ท่องเที่ยว-ที่พัก อาคารผู้โดยสาร 1 ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อขอรับบริการด้านการท่องเที่ยว และที่พักได้ที่เคาน์เตอร์ทัวร์ ภายในอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ดังนี้- ห้องโถงผู้โดยสาร ขาเข้า โทร. 0 -2535-3674- ห้องโถงผู้โดยสาร ขาออก โทร. 0 -2535-3673
 • บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
  Tourist information
  (66) 02-535-3673
  บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว - ที่พัก อาคารผู้โดยสาร 2 ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อขอรับบริการด้านการท่องเที่ยว ที่พัก จองทัวร์ท่องเที่ยวได้ที่เคาน์เตอร์ทัวร์ ภายในห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น3 และเคาน์เตอร์ทัวร์ ภายในห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น1 โทรศัพท์: 02-535-3673, 02-535-3674
 • บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  -
  คุณสมบัติของนักท่องเที่ยว ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกประเทศไทยเดินทางออกนอกประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติซื้อสินค้าจากร้านค้าที่อยู่ในระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวโดยให้สังเกตสัญลักษณ์  แสดงไว้ที่ร้านค้าซื้อสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่ต่ำกว่า 2,000.- บาทไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
  อ่านต่อ
 • ห้องให้นมบุตร
  -