AIRPORTELs Luggage deliver and luggage storage บริการขนส่งสัมภาระระหว่างสนามบิน ถึงบ้าน, ห้างสรรพสินค้าหรือว่าโรงแรม ด้วยเวลาภายใน 4 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งคุณสามารถมั่นใจในความปลอดภัยของสัมภาระของคุณด้วยประกันภัยสัมภาระ มูลค่า 100,000 บาท

เงื่อนไขการรับฝากทรัพย์สิน

 1.  ผู้ฝากจะต้องชำระค่ารับฝากทรัพย์สินให้แก่ผู้รับฝากในอัตราที่กำหนด โดยผู้รับฝากจะออกใบรับฝากทรัพย์สินให้แก่ผู้ฝากไว้เป็นหลักฐาน
  1. ระยะรับฝากไม่เกิน 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการชิ้นละ 75 บาท
  2. ระยะรับฝากเกินกว่า 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเพิ่มขึ้นทุกๆ 12 ชั่วโมง ชิ้นละ 38 บาท (เศษของ 12 ชั่วโมงคิดเป็น 12 ชั่วโมง)
  3. การชำระค่ารับฝากกระเป๋าจะกระทำเพียงครั้งเดียว ในวันที่มารับคืน
 2.  ระยะเวลาการรับฝากมีกำหนดไม่เกิน 4 เดือน ถ้าฝากทรัพย์สินเกิน 3 เดือน ค่ารับฝากจะเพิ่มขึ้นเป็นชิ้นละ 150 บาท ทุกๆ 24 ชั่วโมง
 3. ผู้รับฝากจะรับฝากทรัพย์สินที่มีสภาพเรียบร้อยเท่านั้น ไม่รับฝากทรัพย์สินที่มีค่าหรือธนบัตร หรือทรัพย์สินที่ต้องการความระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น สิ่งของแตกหักง่าย จะต้องแจ้งให้ผู้รับฝากทราบ ทั้งนี้ ผู้รับฝากจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการแตกหักของทรัพย์สินดังกล่าว
 4. เมื่อครบกำหนด 6 เดือน (180 วัน) นับตั้งแต่วันรับฝากถ้าผู้ฝากหรือผู้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นไม่มาติดต่อขอรับทรัพย์สินคืน ผู้ฝากยินยอมให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นกรรมสิทธ์ของผู้รับฝาก
 5. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่รับฝากนั้นส่งกลิ่นรบกวนต่อความรำคาญ หรือแสดงให้เห็นชัดเจนว่าทรัพย์สินที่เน่าเสียง่าย ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ ผู้ฝากยินยอมให้ผู้รับฝากจำหน่ายหรือทำลายทรัพย์สินนั้นก่อนกำหนดเวลารับฝากตามข้อ 2 โดยให้เงินที่ได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินนั้นตกเป็นของผู้รับฝาก
ผู้รับฝากจะคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ฝากหรือผู้รับมอบอำนาจซึ่งมีใบรับฝากมาแสดง ถ้าใบรับฝากทรัพย์สินสูญหาย ผู้ฝากหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องชี้แจงและแสดงหลักฐานแก่ผู้รับฝากจนเป็นที่น่าพอใจ