บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210

ท่าอากาศยานดอนเมือง
222 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
  • โทรศัพท์ : 02 535 1192 และ 02 535 1123
  • โทรสาร : 02 535 4061, 02 531 5559
  • อีเมล์ : aotpr@airportthai.co.th
  • Information : 02 535 1254


ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน   0-2535-1004, 1456
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยาน 
(สายอำนวยการ)  0-2535-145   (สายปฏิบัติการ)   0-2535-1858
ฝ่ายบำรุงรักษา   0-2535-2824
ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย   0-2535-1728, 1745
ส่วนบริหารทั่วไป   0-2535-1515, 1516
ส่วนพาณิชย์และการเงิน   0-2535-1862
ส่วนบริการท่าอากาศยาน  0 2535 1300, 2500
ส่วนรักษาความปลอดภัย   0-2535-1349, 1630
ศูนย์รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน (24 ชั่วโมง)  0-2535-1616 (5 คู่สาย)
ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย   0-2535-1438