ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการข้อมูล ในบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกและห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ดังนี้

  • เคาน์เตอร์ ขาเข้า : 0-2535-1253, 0-2535-1254, 02-535-1277
  • เคาน์เตอร์ขาออก : 0-2535-1123, 0-2535-2111, 02-535-1192
  • ห้องโถงผู้โดยสารขาออก : 0-2535-2111, 0-2535-1123
  • ห้องโถงผู้โดยสารขาออก (ภายในเขตห้าม) : 0-2535-1347
  • ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ประตู 2 : 0-2535-1127, 0-2535-1305
  • ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ประตู 6 : 0-2535-1253
  • ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า (สายพานกระเป๋า) : 0-2535-5920