สำหรับชาวมุสลิมที่เดินทางไปกลับบริเวณสนามบินดอนเมือง สามารถใช้บริการห้องละหมาดได้ที่อาคารผู้โดยสารอาคาร 2 ชั้น 3 บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และ อาคาร 2 

บริการ :
ห้องละหมาดสำหรับชาวมุสลิม

ที่ตั้ง :
อาคารผู้โดยสารอาคาร 2 ชั้น 3 (บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และ อาคาร 2)