บริการ : ห้องรับรองภิกษุและสามเณร
 
  • เป็นสถานที่พักรอเดินทางของพระสงฆ์
  • เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจที่จำเป็น เช่น ฉันภัตตาหารเช้า - เพล หรือน้ำปานะในเวลาที่เหมาะสม ตามพระธรรมวินัย หรือสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น และเจริญสมาธิภาวนา
  • เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมแก่สมณสารูป เท่าที่จำเป็น
ที่ตั้ง : 
อยู่ที่บริเวณอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ชั้น 3 ตรงทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และ อาคาร 2