• Boots
  Terminal 1, In the zone
  Open 24 Hours
  บริการ : ขายยาและเครื่องใช้ที่ตั้ง: อาคาร 1 ด้านในเขตห้าม ริมทางเดินก่อนถึงpier 2
 • Boots
  Terminal 2, In the zone, Along the aisle before Departure Pier 3
  Everyday 04:30-21:30
  บริการ : สินค้าทั่วไปที่ตั้ง : อาคาร 2 ด้านในเขตห้าม ริมทางเดินก่อนถึง Pier 3 ขาออก
 • Boots
  Terminal 2, In the zone, within The Mall zone, before Pier 4
  Everyday 04:30-21:30
  บริการ : สินค้าทั่วไปที่ตั้ง : อาคาร 2 ด้านในเขตห้าม ภายในโซน The Mall ก่อนถึง Pier 3
 • Boots
  Terminal 2, 3rd floor
 • Seven Eleven
  Terminal 1, 3rd floor, Gate 8 - Outer
  Open 24 Hours
 • Seven Eleven
  Terminal 1, 1st floor , Gate 2
  Open 24 Hours
 • Seven Eleven
  Terminal 1, 1st floor , Gate 8
  Open 24 Hours
 • Seven Eleven
  Terminal 2, 2nd floor, South
  Open 24 Hours
  บริการ : อาหารและเครื่องดื่ม
 • Seven Eleven
  Terminal 2, In the zone, Along the aisle before Departure Pier 3
  Open 24 Hours
  บริการ : สินค้าทั่วไปที่ตั้ง : อาคาร 2 ด้านในเขตห้าม ริมทางเดินก่อนถึง Pier 3 ขาออก 
 • Seven Eleven
  Terminal 2, 2rd floor
 • เซเว่น อีเลฟเว่น
  1st floor - Gate 3
  Open 24 Hours
  ที่ตั้ง: ประตู 3 ชั้น 1 
 • เซเว่น อีเลฟเว่น
  Terminal 2, 2nd floor - Gate 15
  Open 24 Hours
  ที่ตั้ง: ชั้น 2 อาคาร 2 ฝั่งประตู 15